Już 18 września 2018 roku w Aleksandrowie Łódzkim odbędzie się bezpłatne spotkanie dla przedsiębiorców „Zrewolucjonizuj swoją firmę!”, z którego możesz bezpłatnie skorzystać. Możesz wziąć udział w warsztatach Google Internetowe Rewolucje – będzie to doskonała okazja, aby przeanalizować swoją dotychczasową działalność w wirtualnym świecie. A może chcesz poznać osobiście naszą multimedalistkę olimpijską Sylwię Gruchałę? Szkolenie interpersonalne z Sylwią Gruchałą to nie tylko świetny sposób na podniesienie własnych kwalifikacji z zakresu rozwoju osobistego, ale również możliwość rozwiana wątpliwości czy efektywne i inteligentne motywowanie pracowników rzeczywiście może zmienić aż tak wiele. W celu zgłoszenia należy wypełnić ponizszy formularz:

Należy podać wielkość przedsiębiorstwa zgodnie z zapisami art. 104-107 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

WAŻNE! Liczba osób mogących wziąć udział w wydarzeniu jest ograniczona. W przypadku przekroczenia liczby zgłoszeń Organizator wydarzenia zakończy rekrutację.


Zapisz się na newsletter, w którym znajdziesz bieżące narzędzia wsparcia i promocji przedsiębiorczości w naszym województwie!


dodatkowe dane informacyjne

 • administrator – administratorem Państwa danych jest Zarząd Województwa Łódzkiego z siedzibą w Łodzi 90-051, al. Piłsudskiego 8
 • inspektor ochrony danych – dane kontaktowe inspektora ochrony danych: tel. 42 663 33 06, e-mail: ido@lodzkie.pl
 • cel przetwarzania danych – państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na wydarzenie realizowane w ramach projektu: „Promocja gospodarcza Województwa Łódzkiego poprzez organizację i udział w Europejskim Forum Gospodarczym, Międzynarodowym Kongresie Biogospodarki, Lodzkie Innovation Days, szkoleniach oraz stworzenie systemu komunikacji i doradztwa dla przedsiębiorców”, wspófinansowanego ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 11 ust. 2 . 1 i 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz.U.2018 nr 91 poz. 913) oraz ustawy z dnia 11.07.2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146, z późn. Zm).
 • odbiorcy danych osobowych – odbiorcami Państwa danych osobowych będą pracownicy Departamentu ds. Przedsiębiorczości.
 • przekazywanie danych osobowych – państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
 • okres przechowywania danych – dane będą przechowywane do 31 grudnia 2030 r. data realizacji RSI dla WŁ LOROS 2030.
 • prawa osoby, której dane są przetwarzane
 • Posiadają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • Posiadają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzaniu danych osobowych (prawo sprzeciwu ma zastosowanie przy przetwarzaniu danych na podstawie przesłanki wskazanej w art. 6 ust. 1e oraz art. 9 ust. 1g),
 • Posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (prawo cofnięcia zgody ma zastosowania przy przetwarzaniu danych na podstawie przesłanki wskazanej w art. 6 ust. 1a oraz art. 9 ust. 1a),
 • Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • warunek zawarcia umowy – podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości przeprowadzenia rekrutacji