szkolenia

(w przypadku braku strony proszę pozostawić puste pole)
Należy podać wielkość przedsiębiorstwa zgodnie z zapisami art. 104-107 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

ważne

Po wypełnieniu i wysłaniu formularza, aby dokończyć etap zapisu na szkolenie należy także wypełnić i wysłać na adres cib@lodzkie.pl ZAŁĄCZNIK NR 3 DOT. POMOCY DE MINIMIS. Jestem świadomy/-a, że będą wydawane zaświadczenia o pomocy de minimis.


Uprzedzony/-a o odpowiedzialności za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy, oświadczam, że dane zawarte w niniejszym Formularzu zgłoszeniowym są zgodne z prawdą.

Wzór umowy na szkolenia – prosimy o zapoznanie się – tutaj. W sprawie podpisania umowy skontaktuje się z Tobą doradca CIB.

dodatkowe dane informacyjne
 1. administrator – administratorem Państwa danych jest Zarząd Województwa Łódzkiego z siedzibą w Łodzi 90-051, al. Piłsudskiego 8
 2. inspektor ochrony danych – dane kontaktowe inspektora ochrony danych Zbigniewa Kręcisza: tel. 42 663 33 06, e-mail: ido@lodzkie.pl
 3. cel przetwarzania danych – państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na szkolenie/-a realizowane w ramach cyklu szkoleń dla przedsiębiorców w ramach projektu: „Promocja gospodarcza Województwa Łódzkiego poprzez organizację i udział w Europejskim Forum Gospodarczym, Międzynarodowym Kongresie Biogospodarki, Lodzkie Innovation Days, szkoleniach oraz stworzenie systemu komunikacji i doradztwa dla przedsiębiorców”, wspófinansowanego ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 11 ust. 2 . 1 i 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz.U.2018 nr 91 poz. 913) oraz ustawy z dnia 11.07.2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146, z późn. Zm).
 4. odbiorcy danych osobowych – odbiorcami Państwa danych osobowych będą pracownicy Departamentu ds. Przedsiębiorczości oraz firma BRAINSTORM GROUP sp. z o.o., z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 41-300, ul. Feliksa Perla 10, realizator cyklu szkoleń
 5. przekazywanie danych osobowych – państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
 6. okres przechowywania danych – dane będą przechowywane przez okres 5 lat od daty zakończenia projektu, tj. do 31 października 2023 r.
 7. prawa osoby, której dane są przetwarzane
  • Posiadają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • Posiadają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzaniu danych osobowych (prawo sprzeciwu ma zastosowanie przy przetwarzaniu danych na podstawie przesłanki wskazanej w art. 6 ust. 1e oraz art. 9 ust. 1g),
  • Posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (prawo cofnięcia zgody ma zastosowania przy przetwarzaniu danych na podstawie przesłanki wskazanej w art. 6 ust. 1a oraz art. 9 ust. 1a),
  • Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. warunek zawarcia umowy – podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości przeprowadzenia rekrutacji

 

urząd marszałkowski województwa łódzkiego
departament promocji

/+48/ 42 291 98 47
 al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź