informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE uprzejmie informuję, iż:

 1. Administratorem Państwa danych jest Zarząd Województwa Łódzkiego z siedzibą w Łodzi 90-051, al. Piłsudskiego 8.
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych e-mail: iod@lodzkie.pl,
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu działań informacyjnych w ramach projektu: „Promocja gospodarcza Województwa Łódzkiego poprzez organizację i udział w Europejskim Forum Gospodarczym, Międzynarodowym Kongresie Biogospodarki, Lodzkie Innovation Days, szkoleniach oraz stworzenie systemu komunikacji i doradztwa dla przedsiębiorców” oraz „Lodzkie4business+”, wspófinansowanych ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. na podstawie 11 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 11 ust. 2 . 1 i 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz.U.2018 nr 91 poz. 913) oraz ustawy z dnia 11.07.2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146, z późn. zm.).
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą pracownicy Departamentu Przedsiębiorczości, ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, Centrum Innowacji Biznesowej.
 5. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Dane będą przechowywane do 31 grudnia 2030 r. (data obowiązywania Regionalnej Strategii Innowacji dla WŁ LORIS 2030).
 7. Posiadają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Posiadają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (prawo sprzeciwu ma zastosowanie przy przetwarzaniu danych na podstawie przesłanki wskazanej w art. 6 ust. 1e oraz art. 9 ust. 1g).
 9. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (prawo cofnięcia zgody ma zastosowania przy przetwarzaniu danych na podstawie przesłanki wskazanej w art. 6 ust. 1a oraz art. 9 ust. 1a).
 10. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 11. Podanie danych jest wymogiem ustawowym, niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości kontaktu ze strony doradcy  Centrum Innowacji Biznesowej.