informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE uprzejmie informuję, iż:

 1. Administratorem Państwa danych jest Zarząd Województwa Łódzkiego z siedzibą w Łodzi
  90-051, al. Piłsudskiego 8.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pisząc na adres e-mail iod@lodzkie.pl  lub pisząc na adres siedziby Administratora.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
      1)
  realizacji działań związanych z promocją przedsiębiorczości w regionie łódzkim i  oferowanych w jej ramach narzędzi wsparcia firm na podstawie art. 6 ust. 1 e) RODO w związku z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;
      2) rozliczenia kosztów udzielonego wsparcia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 oraz wypełnienia obowiązków dotyczących archiwizacji na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
      3) zawarcia i realizacji umowy w przypadku pomocy de minimis, na podstawie art. 6 ust. 1 lit.  b) RODO.
      4) realizacji usługi newsletter i publikacji wizerunku, w przypadku wyrażonej zgody na  przetwarzanie danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
 4. Odbiorcą Państwa danych jest Centrum Obsługi Przedsiębiorcy. W przypadku osób wyłonionych w rekrutacji, odbiorcą danych są wykonawcy usługi, w związku z którą była prowadzona rekrutacja.
 5. Dane będą przechowywane do 31 grudnia 2026 r.
 6. Posiadają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich
  sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jeśli wystąpią przesłanki określone
  w art. 17 i 18 RODO.
 7. Posiadają Państwo prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych. Wycofanie zgody jest możliwe w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem.
 8. Posiadają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 RODO.
 9. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  Adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych
  00-193 Warszawa, ul. Stawki 2
 10. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi kontakt oraz udzielenie wsparcia ze strony pracowników UMWŁ. Niepodanie danych przetwarzanych na podstawie zgody uniemożliwi skorzystanie z usługi newsletter.