Formularz zapisu

Formularz zapisu

Imię


Nazwisko


Nazwa firmy

Adres firmy

Firma posiada siedzibę i prowadzi działalność na terenie województwa łódzkiego
TAKNIE (odrzucenie wniosku)

Szkolenie
Strategia rozwoju firmyKultura organizacyjna firmyBudowa marki i tożsamości biznesowejModele biznesowe

Miejscowość
ŁowiczZgierzSieradzBełchatówRadomsko

WAŻNE!
Po wypełnieniu i wysłaniu formularza, aby dokończyć etap zapisu na szkolenie należy także wypełnić i wysłać na adres cib@lodzkie.pl ZAŁĄCZNIK NR 3- Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis


Uprzedzony/-a o odpowiedzialności za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy, oświadczam, że dane zawarte w niniejszym Formularzu zgłoszeniowym są zgodne z prawdą.

Wysyłając zgłoszenie na szkolenie jednocześnie oświadczam, że:

 1. Zapoznałem/-am się z treścią Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w cyklu szkoleń w ramach projektu. Rozumiem jego treść i zobowiązuję się do przestrzegania jego
  postanowień.
 2. Spełniam wymogi formalne uprawniające do uczestnictwa w szkoleniu/-ach.
 3. Jestem świadomy/-a, że złożenie tego formularza nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do udziału w szkoleniu/-ach.
 4. Jestem świadomy/-a, że będą wydawane zaświadczenia o pomocy de minimis.
AdministratorInspektor ochrony danychCel przetwarzania danychOdbiorcy danych osobowychPrzekazywanie danych osobowychOkres przechowywania danychPrawa osoby, której dane są przetwarzaneWarunek zawarcia umowy
Administratorem Państwa danych jest Zarząd Województwa Łódzkiego z siedzibą w Łodzi 90-051, al. Piłsudskiego 8
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Zbigniewa Kręcisza: tel. 42 663 33 06, e-mail: ido@lodzkie.pl
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na szkolenie/-a realizowane w ramach cyklu szkoleń dla przedsiębiorców w ramach projektu:  „Promocja gospodarcza Województwa Łódzkiego poprzez organizację i udział w Europejskim Forum Gospodarczym, Międzynarodowym Kongresie Biogospodarki, Lodzkie Innovation Days, szkoleniach oraz stworzenie systemu komunikacji i doradztwa dla przedsiębiorców”, wspófinansowanego ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 11 ust. 2 . 1 i 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz.U.2018 nr 91 poz. 913) oraz ustawy z dnia 11.07.2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146, z późn. Zm).  
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą pracownicy Departamentu ds. Przedsiębiorczości oraz firma BRAINSTORM GROUP sp. z o.o., z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 41-300, ul. Feliksa Perla 10, realizator cyklu szkoleń
Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
Dane będą przechowywane przez okres 5 lat od daty zakończenia projektu, tj. do 31 października 2023 r.
 • Posiadają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • Posiadają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzaniu danych osobowych (prawo sprzeciwu ma zastosowanie przy przetwarzaniu danych na podstawie przesłanki wskazanej w art. 6 ust. 1e oraz art. 9 ust. 1g),
 • Posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (prawo cofnięcia zgody ma zastosowania przy przetwarzaniu danych na podstawie przesłanki wskazanej w art. 6 ust. 1a oraz art. 9 ust. 1a),
 • Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
  danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości przeprowadzenia rekrutacji

 

wpa_off:
post_grid_post_settings:
a:10:{s:9:"post_skin";s:4:"flat";s:19:"custom_thumb_source";s:93:"http://cib.lodzkie.pl/wp-content/plugins/post-grid/assets/frontend/css/images/placeholder.png";s:17:"font_awesome_icon";s:0:"";s:23:"font_awesome_icon_color";s:7:"#737272";s:22:"font_awesome_icon_size";s:4:"50px";s:17:"custom_youtube_id";s:0:"";s:15:"custom_vimeo_id";s:0:"";s:21:"custom_dailymotion_id";s:0:"";s:14:"custom_mp3_url";s:0:"";s:20:"custom_soundcloud_id";s:0:"";}

Log In

Create an account